O szkole

Dziennik elektroniczny

Serdecznie witamy!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się
1 września br.
- klasy II-VI o godzinie 9.30,
- klasy I o godzinie 11.00,
- oddziały przedszkolne - zajęcia od godziny 8.00 do 13.00.
-------------------------------------------------------------------------------------- WYPRAWKA SZKOLNA
Dofinansowanie na zakup podręczników do kształcenia ogólnego przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach: II, III, VI szkoły podstawowej. Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje również uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych z wyjątkiem klasy I.

Podstawą przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 539,00 zł. Poza kryterium pomoc otrzymują uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania zakupu podręczników poza kryterium dochodowym w przypadku rodzin spełniających przesłankę do otrzymania pomocy z ustawy o pomocy społecznej. Do przesłanek tych zaliczamy np. niepełnosprawność, wielodzietność.
Kwota dofinansowania jest zróżnicowana w zależności od klasy, do której dziecko będzie uczęszczać i wynosi od 175,00 zł do 770,00 zł. Wypłata nastąpi po przedstawieniu dokumentów potwierdzających zakup.
Wnioski o dofinansowanie składa się do dyrektora szkoły w terminie do 30 września 2014 r. Niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1, na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl.

Wszelkie informacje dotyczące wyprawki szkolnej znajdą Państwo również na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod adresem http://ko.poznan.pl/?page=1653 TU KLIKNIJ oraz u pedagoga szkolnego.
--------------------------------------------------------------------------------------
Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2014/15 >TU KLIKNIJ<
-------------------------------------------------------------------------------------- W okresie wakacji letnich od 30 czerwca do 31 sierpnia 2014 roku sekretariat szkoły czynny jest we wtorki i czwartki w godz. od 10.00 do 13.00.
--------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA RODZICE PRZYSZŁOROCZNYCH KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁÓW ZEROWYCH!!! Do 7 lipca 2014r. należy oddać wypełnione "Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2014/15". Karty pobierać można w dyżurce szkoły.
--------------------------------------------------------------------------------------