O szkole

Dziennik elektroniczny

Serdecznie witamy!

WYPRAWKA SZKOLNA

Dofinansowanie na zakup podręczników do kształcenia ogólnego przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach: II, III, VI szkoły podstawowej. Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje również uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych z wyjątkiem klasy I.

Podstawą przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 539,00 zł. Poza kryterium pomoc otrzymują uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania zakupu podręczników poza kryterium dochodowym w przypadku rodzin spełniających przesłankę do otrzymania pomocy z ustawy o pomocy społecznej. Do przesłanek tych zaliczamy np. niepełnosprawność, wielodzietność.
Kwota dofinansowania jest zróżnicowana w zależności od klasy, do której dziecko będzie uczęszczać i wynosi od 175,00 zł do 770,00 zł. Wypłata nastąpi po przedstawieniu dokumentów potwierdzających zakup.
Wnioski o dofinansowanie składa się do dyrektora szkoły w terminie do 30 września 2014 r. Niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1, na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl.

Wszelkie informacje dotyczące wyprawki szkolnej znajdą Państwo również na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod adresem http://ko.poznan.pl/?page=1653 TU KLIKNIJ oraz u pedagoga szkolnego.
--------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------