Klasy integracyjne

Nasza szkoła posiada już ponad szesnastoletnią tradycję w tworzeniu klas integracyjnych. Dzięki tym klasom, dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi  mają szansę na codzienny kontakt z rówieśnikami oraz współdziałanie w społeczności szkolnej i klasowej. Pobudza to ich wiarę we własne możliwości i motywuje do przezwyciężania trudności. Pozostałym dzieciom integracja daje szansę niesienia pomocy słabszym, uczy wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka i jego potrzeby.

Do klasy integracyjnej uczęszcza od kilkunastu do dwudziestu uczniów, w tym 3-5 dzieci, które posiadają orzeczenia kwalifikacyjne do kształcenia w klasie integracyjnej. Podczas zajęć z uczniami, obecnych jest 2 nauczycieli - nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspomagający. Posiadają oni specjalistyczne przygotowanie do pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych, a ponadto współpracują z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Z pomocy tych specjalistów mogą korzystać nie tylko dzieci, ale także ich rodzice. Mogą oni otrzymać wskazówki, jak należy pracować z dzieckiem, aby proces psychoedukacji przebiegał harmonijnie, a dzieci osiągały duże postępy.

 

Baza naszej szkoły to:
- doświadczeni pedagodzy - posiadamy XVI-letnie doświadczenie w pracy w klasach integracyjnych;
- 2 nauczycieli w klasie integracyjnej;
- psycholog i pedagog;
- pomoce dydaktyczne redukujące różnego rodzaju deficyty;
- gabinet logopedyczny;
- gabinety do rewalidacji;
- gabinet do terapii Tomatisa(Celem metody jest rozwijanie uwagi słuchowej dziecka, umiejętności analizy i syntezy dźwięków, wspomaganie koncentracji uwagi);
- nowoczesna pracownia komputerowa.

Uczniom naszej szkoły oferujemy nieodpłatnie:
- zajęcia rewalidacyjne;
- zajęcia logopedyczne;
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne;
- terapię metodą Tomatisa;
- udział w 35 różnorodnych kołach zainteresowań;
- udział w "Klubie rozmaitości" - oferta Klubu koncentruje się na udzielaniu pomocy dzieciom napotykającym na trudności w nauce czytania, pisania i liczenia.