rok szkolny 2015/2016

    Dnia 19.05.2016r. zorganizowaliśmy w naszej szkole spotkanie dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa dziecka w sieci. Temat wzbudził zainteresowanie i żywą dyskusję. Pani Anna Skrzypczak-Gniot - nauczyciel zajęć komputerowych zapoznała rodziców ze sposobami zabezpieczenia komputera przed niewłaściwymi treściami, pokazała na co zwracać uwagę przy zakupie gier komputerowych, wskazała ciekawe sposoby wykorzystania komputera do celów rozwojowych i edukacyjnych.

     Pani psycholog - Izabela Danielewicz podkreśliła negatywny wpływ agresywnych gier komputerowych na psychikę dziecka podpierając się wynikami badań na ten temat.

Dla wszystkich zainteresowanych, którzy nie mogli dotrzeć osobiście na spotkanie publikujemy materiał dotyczący powyższej tematyki.

wpływ gier komputerowych

  

Wyniki badań dotyczących wpływu agresywnych gier komputerowych na psychikę dziecka.

Pionierem badań w tej dziedzinie w Polsce jest profesor psychologii pani Maria Braun – Gałkowska z zespołem współpracowników. Badaniami objęci zostali chłopcy (ponieważ oni częściej niż dziewczynki zajmują się takimi grami) w wieku 12-15 lat. Zbadano dwie grupy: pierwsza –"komputerowa" – składała się z chłopców zajmujących się grami komputerowymi z zawartością agresji przez co najmniej 10 godz. w tygodniu, druga – "niekomputerowa" – obejmowała chłopców nie posiadających komputera w domu i nie grających w gry.

Grupy do badań zostały wyodrębnione przy pomocy specjalnie skonstruowanego wywiadu, a badania zostały przeprowadzone przy użyciu testów psychologicznych. Wyniki badań pokazały, że rezultaty uzyskane przez chłopców z porównywanych grup we wszystkich użytych metodach różniły się między sobą w sposób statystycznie istotny. Chłopcy "komputerowi" okazali się bardziej agresywni i dotyczyło to zarówno wyniku ogólnego, jak i wszystkich wskaźników testu, a mianowicie: napastliwości fizycznej, napastliwości słownej, napastliwości pośredniej, negatywizmu, podejrzliwości i drażliwości. Charakteryzowali się też większym napięciem emocjonalnym i mniejszym uwrażliwieniem na dobro i zło. Można więc powiedzieć, że dzieci poświęcające dużo czasu na "agresywne" gry komputerowe cechują się większą agresywnością, natomiast ich wrażliwość moralna jest niższa.

Przez wrażliwość moralną rozumie się zdolność do reagowania na przejawy dobra i zła w konkretnych sytuacjach, dostrzegania dobra i zła oraz umiejętność oceniania zachowań z punktu widzenia moralnego. Istnieją różne stopnie wrażliwości moralnej. Prawdopodobnie wielokrotne dokonywanie czynów agresywnych bez poczucia winy za nie, gdyż wykonuje się je "na niby" – powoduje zatarcie granic między dobrem i złem i przez to zmniejszenie wrażliwości moralnej i niereagowanie na przejawy dobra i zła.

Niewrażliwość moralną w połączeniu z podwyższoną agresywnością można określić jako tendencję do psychopatii, a osobowość o takich cechach jako osobowość aspołeczną. Tak więc wyniki badań wykazały wyraźnie, że korzystanie z gier o treściach agresywnych może kształtować w dzieciach tendencje aspołeczne.

 

Badania M. Sokołowskiego pozwoliły ustalić, że:

- w zakresie programów komputerowych, z jakich najczęściej korzystają dzieci na pierwszym miejscu znajdują się gry komputerowe (78%dziewcząti 92% chłopców),

- 50% rodziców nie kontroluje czasu spędzonego przez dzieci przy komputerze,

- 51% rodziców nie ingeruje w gry, w które grają ich dzieci, pozostali wykluczają, by ich dziecko grało w "bezmyślne" i"brutalne" gry,

- 77% rodziców nie dostrzega zagrożenia, jakie stwarzają niewłaściwie dobrane gry komputerowe.

- chłopcy są zwolennikami gier walki, w których zawsze są zwycięzcy i pokonani, a bohaterowie posługują się całym arsenałem broni.

Gry komputerowe wymagające aktywnego działania odbiorcy, nie powodują bierności, jak w przypadku telewizji, wywołują trening różnych zachowań, które choć symulowane, sprzyjają zmianie postaw w sposób silniejszy niż przy odbiorze biernym.

M. Braun-Gałkowska (za M. Gałaś) pisze, że dziecko "korzystając z gier komputerowych kilku tysięcy morderstw dokonuje samo".  Agresja ta jest wprawdzie symulowana, ale gracz uczy się jej i może ją później przenieść do realnego życia. W grach komputerowych sytuacją wymuszaną przez ich reguły jest zasada stosowania przemocy, i przemoc ta jest nagradzana przez sukces osiągnięty w grze. Gracz identyfikuje się z agresorem i wygrywa, jeżeli skutecznie stosuje przemoc (często bardzo brutalną), a powtarzając to wielokrotnie nabywa w niej wprawy i przyzwyczaja się do niej.

Zdaniem M. Gałasia dzieci, które często oglądają w mediach sceny przemocy (bicia i zabijania), są bardziej agresywne od tych, które je oglądają rzadziej. J.Condry (1996) stwierdza, że programy pełne przemocy wywierają wpływ nie tylko na zachowania, ale także na wyznawane przez nie poglądy i wartości.

Wpływ gier na postawy i zachowania dzieci i młodzieży zaznacza się przede wszystkim w sferze zachowań zewnętrznych. Wielość scen agresji wyrabia przekonanie o powszechności agresji oraz powoduje utratę wrażliwości na ból, cierpienie czy przemoc. Sceny takie, przedstawione z obojętnością, ułatwiają naśladowanie agresywnych zachowań.

Według S. Dylaka długotrwały i intensywny kontakt z przesyconymi przemocą mass mediami prowadzi do stopniowego odwrażliwienia odbiorcy, zanika odraza i przerażenie na widok scen ociekających krwią, maleje współczucie dla ofiary, rodzi się przyzwolenie na obecność agresji i akceptacja użycia jej "w razie potrzeby".

Wzmocnieniem do zachowań agresywnych jest kojarzenie zachowań agresywnych z nagrodą. Nagrodą może być: dodatkowa broń, paliwo, dodatkowe punkty, "kolejne życie". Aby ją uzyskać i przejść do następnego etapu w grze trzeba zabić. W ten sposób gracz kojarzy agresję z czymś pozytywnym i nie dostrzega, że jest ona czymś złym.

Warto więc zastanowić się i sprawdzić, w co grają dzieci, gdyż konsekwencje interaktywnego udziału w grach komputerowych o dużym nasileniu przemocy mogą być zatrważające.

Materiał został zaczerpnięty z dostępnych badań psychologicznych prof. M. Braun-Gałkowskiej i zespołu.

Izabela Danielewicz – psycholog szkolny

   __________________________________________________________________________

     Dnia 21 kwietnia br. odbyło się spotkanie z policjantką Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto. W spotkaniu udział wzięli rodzice uczniów klas 4-6. Podczas spotkania rodzice uzyskali podstawowe informacje dotyczące objawów świadczących o nadużywaniu substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń płynących z korzystania z Internetu, komputera oraz gier komputerowych. W trakcie spotkania rodzice mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

__________________________________________________________________________

Ale jazda - PEKA to frajdasmiley

     W dniach 6 i 13 maja br., w naszej szkole odbyły się zajęcia poruszające tematykę bezpieczeństwa podczas korzystania z środków komunikacji miejskiej. W zajęciach - które są elementem programu „ALE JAZDA! PEKA TO FRAJDA” udział wzięli uczniowie klas 1-6. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość udziału w quizach wiedzy o środkach komunikacji miejskiej, zasadach bezpiecznego korzystania z nich, jak i zachowania się podczas podróży. Prowadzący w bardzo prosty i zabawny sposób zachęcili uczniów do udziału w zajęciach, co gwarantowało udaną zabawę;)

__________________________________________________________________________

     Dnia 7 marca br. w naszej szkole odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”. Tym razem naszą szkołę odwiedził policjant z Wydziału Nieletnich Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto oraz pan dzielnicowy. W czasie spotkania uczniowie klas: 1b, 1c, 1d, 1e, 2a, 3a, 3b, 3c i 3 d, dowiedzieli się o zasadach bezpiecznego zachowania na drodze i w domu oraz postępowania w przypadku spotkania obcej osoby.

Natomiast uczniowie klasy 4b i 4c, dowiedzieli się o odpowiedzialności karnej osób małoletnich. Dzieci miały również możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące je pytania, związane z tematem spotkania.

__________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice!

    W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci w sieci publikujemy specjalny materiał opracowany przez Fundację Dzieci Niczyje zajmującą się od 2003 roku problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, jak i sposobów, w jaki można ich uniknąć i odpowiednio się zabezpieczyć. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: dzieckowsieci.fdn.pl, na której publikowane są ciekawe materiały edukacyjne i informacyjne. Zachęcamy do lektury.

elementarz_dla_rodzicow

Z poważaniem: psycholog i pedagog szkolny

__________________________________________________________________________

   Spotkania z Policją i Strażą Miejską

      Przed feriami zimowymi 13.01.2016r. odbyły się spotkania z policjantem w ramach programu „Bezpiecznie to wiedzieć i znać" w klasach: 0a, 1a, 2b, 2c, 2d, 2e.

Pan policjant przypomniał wszystkim o zasadach bezpiecznego zachowania na drodze i w domu. Przestrzegał przed kontaktami z obcymi i podkreślał właściwą postawę podczas zabaw zimowych. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

  15.01.16r. w starszych klasach 4-6 gościliśmy panie ze Straży Miejskiej, które w ciekawy sposób przekazały uczniom informacje na temat bezpiecznego zachowania podczas ferii zimowych mówiąc o zabawach zimowych, bezpieczeństwie w sieci i kontaktach z obcymi.

__________________________________________________________________________

SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ Z KOMISARIATU POLICJI POZNAŃ – NOWE MIASTO

     Dnia 11.12.2015 r., gościliśmy w naszej szkole przedstawicielkę wydziału ds. nieletnich Komisariatu Policji Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie odpowiedzialności karnej osób małoletnich oraz prawa i obowiązku dotyczące min. korzystania z Internetu. Uczniowie mięli również możliwość otrzymania odpowiedzi na interesujące ich pytania dotyczące poruszanego tematu.

__________________________________________________________________________

Bezpiecznie to wiedzieć i znać”

        W obecnym roku szkolnym nasza szkoła podpisała porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w związku z przystąpieniem do programu „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”. Porozumienie ma charakter ciągły i jest bezterminowe, a kolejne roczniki klas pierwszych wchodzą do programu automatycznie. Jest to program edukacyjny dla klas 0-3, którego celem jest wyposażenie dzieci w umiejętności i nawyki rozpoznawania oraz zapobiegania zagrożeniom. Program ma na celu: budowanie świadomości i odpowiedzialności oraz znajomości zachowania się w sytuacjach zagrożenia, kreowanie pozytywnych wartości, kształtowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Program wpisuje się w podstawę programową, stąd treści dotyczące bezpieczeństwa przekazywane są na lekcjach przez wychowawców, a ich wzmacnianie następować będzie poprzez spotkania policjantów z dziećmi.

Zajęcia w klasach pierwszych i drugich obejmą następujące bloki tematyczne:

  • Bezpieczna droga,

  • Zabawa – ale jaka?

  • Sam w domu,

  • Obcy

W klasach trzecich natomiast nacisk położony jest na następujące zagadnienia:

  • Mój wolny czas,

  • Niebezpieczne przedmioty,

  • Szukam pomocy ,

  • Gry edukacyjne

O przebiegu programu będziemy informować cyklicznie na stronie internetowej szkoły.

__________________________________________________________________________

Cykl warsztatów psychoedukacyjnych „Gdzie mieszka złość?”

        Każdy z nas odczuwa złość. Złość jest jedną z podstawowych emocji, tak samo jak: strach, smutek, radość, wstręt czy zaskoczenie. Dzieci również ich doświadczają. Ważnym elementem funkcjonowania jednostki, a tym bardziej dziecka jest umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania swoich emocji. Umiejętności te wpływają przede wszystkim na to, jak dziecko nawiązuje relacje rówieśnicze i jak w nich funkcjonuje, jak reaguje na doświadczane porażki, czy też z jakich sposobów korzysta w momencie konfliktu z innymi.

          W ramach zajęć profilaktycznych, w klasie III B został przeprowadzony cykl warsztatów psychoedukacyjnych pt. „Gdzie mieszka złość?”, których celem było rozwijanie umiejętności związanych z rozpoznawaniem, nazywaniem i wyrażaniem emocji. Zajęcia prowadzone były przez psychologa szkolnego – panią Izabelę Danielewicz oraz pedagoga szkolnego – panią Annę Jańczak. Efektem końcowym zajęć było stworzenie przez dzieci plakatów propagujących właściwe sposoby radzenia sobie ze złością.

Zapraszamy do galerii:

Kalendarz wydarzeń
Grudzień 2018
PnWtŚrCzPtSoN
262728293012
3456Spotkania Indywidualne789
10111213Spotkania Indywidualne141516
1718192021Wigilie klasowe2223
24252627282930
31123456