Międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I - III

Innowacja pedagogiczna

 

CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

międzynarodowy projekt edukacyjny

wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

edycja III

 

 

Imię i nazwisko autora projektu

Honorata Szanecka

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację

Nauczyciele klas I-III SP 20 w Poznaniu

 

 

Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasach I-IIISzkoły Podstawowej nr 20 w Poznaniu

W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy.

 

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 1 października 2021r. do 31 maja 2022r.

 

Materiały do prowadzenia zajęć pochodzić będą z zasobów własnych szkoły.

 

Innowacja opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem. Trzecia edycja projektu polega na skorelowaniu czytania określonej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących. Ponadto projekt ma na celu wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie.

 

 1. Opis zasadności wprowadzenia innowacji

 

Coraz bardziej wydaje się, że czasy papierowych książek idą w zapomnienie. Młodzi ludzie niechętnie po nie sięgają, a wiodącą skarbnicą różnorakich tekstów stał się Internet. Okres pandemii zdecydowanie pogłębił problem zbyt długiego spędzania czasu przed ekranem monitora, co z pewnością przełoży się w przyszłości na wiele wad postawy oraz wzroku.

Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od 1 października 2021 r. wprowadzam do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz zgłębianie wiedzy na temat zawodów wykonywanych przez bohaterów.

 

 1. Cele innowacji

 

Cele ogólne:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

 • rozwijanie aktywności czytelniczej,

 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

 • zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,

 • wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie, integracja zespołu klasowego,

 • integracja zespołu klasowego,

 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

 

 1. Zasady innowacji

 

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 1 października 2021r. do 31 maja 2022r. 5 godzin w miesiącu podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

 

Nauczyciel realizujący projekt opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na grupie projektowej. Realizowane zadania będą zgodne z zaleceniami ujętymi w PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE załączonym do Regulaminu.

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

 

Przed rozpoczęciem projektu nauczyciel prowadzący innowację uzyska od autora projektu ZGODY dla RODZICÓW na udział dzieci w projekcie oraz na wykorzystanie ich wizerunku.

Wzór zgody zostanie udostępniony na stronie projektowej.

 

Ponadto autor projektu udostępni nauczycielom bezpłatne narzędzie w postaci LEKTURNIKA do wydrukowania dla każdego ucznia.

 

 

 

 

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ od 01.10.2021r. do 31.12.2021r.

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

II MODUŁ od 01.01.2021r. do 31.03.2022r.

NAUKOWY ZAWRÓT GLOWY

 

III MODUŁ od 01.04.2022r. do 31.05.2022r.

NA RATUNEK

 

Szczegółowy opis modułów i zadań dołączono do Regulaminu w formie PRZEWODNIKA PO PROJEKCIE.

 

W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy) wybierze jedną spośród zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania.

Lektury będą czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości.

 

Po zrealizowaniu każdego modułu nauczyciel umieści na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu wykonanych zadań, dzięki czemu otrzyma od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu.

 

W celu otrzymania CERTYFIKATU końcowego dla klasy oraz nauczyciela, a także DYPLOMÓW dla uczniów, wymagane będzie zrealizowanie WSZYSTKICH TRZECH MODUŁÓW.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 

 1. Ewaluacja programu

 

Narzędzia ewaluacyjne:

- Karta samooceny ucznia po każdym module i na zakończenie (umieszczona w Lekturniku),

- ankieta dla rodziców po zakończonym projekcie (przygotowana przez nauczyciela).

 

Szczegółowa analiza wyników ankiety oraz kart samooceny uczniów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu końcowym oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

NA GÓRĘ