Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 20, im. Stefana Batorego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp20.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Beata Lewicka - Płaczek, e-mail: sp20.beata.lewicka.placzek@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61-877-56-31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku głównego placówki prowadzą:  wejście główne od strony skrzyżowania ulic Wyzwolenia i Jastrzębiej, wejście od strony os. Powstań Narodowych, wejście od strony parkingu znajdującego się na terenie szkoły przy ul. Wyzwolenia, wejście boczne z boiska szkolnego na łącznik. Wszystkie opisane wejścia są zarówno wyjściami ewakuacyjnymi. Przed każdym wejściem/wyjściem znajduje się podest ze schodkami. Podest przy wejściu głównym oznaczony jest taśmą ostrzegawczą.

2. Budynek jest trzypoziomowy. Na trzech kondygnacjach są szerokie, przestronne korytarze. Między poziomami znajdują się  szerokie schody z poręczami po obu stronach. Biegi schodowe między piętrami rozdzielone są przez spoczniki (podesty).

3. Budynek nie został wyposażony w windy, pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne. Nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille'a ani w żadnym innym alternatywnym sposobie komunikacji.

4. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym/psem przewodnikiem.

5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

6. Dostępny parking przed szkołą z jednym miejscem przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością.

NA GÓRĘ